Kaluzula informacyjna dla kandydatów do pracy w związku z przetwarzaniem danych w procesie rekrutacji

 

 Księgowy-Kasjer


Zakres zadań:

1.    Prowadzenie spraw związanych z obsługą kasy.
2.    Terminowe wprowadzenie przelewów do systemu bankowego.
3.    Uzgadnianie i potwierdzanie sald księgowych z dostawcami towarów i usług.
4.    Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
5.    Przygotowywanie i bieżące wprowadzanie do ewidencji księgowej dokumentów zakupu materiałów  i  wyciągów bankowych, oraz ich dekretowanie.
6.    Sporządzanie dokumentów poleceń księgowania (dowodów wewnętrznych PK).  
7.    Uzgadnianie rejestru faktur zakupu i usług.
8.    Sporządzanie zestawień, dokumentów i analiz dla potrzeb sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej Spółki.

Wymagania:

1.    Wykształcenie wyższe.
2.    Znajomość przepisów prawa w z zakresie prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych.
3.    Biegła obsługa komputera z obsługą Internetu.
4.    Rzetelność, dokładność, terminowość wykonywanych zadań.
5.    Komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność, umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

1.    Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.
2.    Możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju zawodowego i zdobywania doświadczenia.
3.    Atrakcyjny pakiet socjalny (dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenie grupowe, fundusz socjalny).

 

_______________________________________________

 

 Technolog


Zakres zadań:

1.    Nadzór i odpowiedzialność za eksploatację ujęć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym pozwoleniami wodno-prawnymi oraz decyzjami właściwych organów.
2.    Prowadzenie prawidłowej gospodarki zasobami wód oraz poboru wód.
3.    Kontrola eksploatacji złóż wody na ujęciach oraz aktualizacja map złóż wody.
4.    Przygotowywanie rocznych harmonogramów związanych z uruchamianiem nowych pompowni głębinowych na ujęciach Spółki.
5.    Prowadzenie spraw związanych z technologią uzdatniania wody.
6.    Nadzór i odpowiedzialność za prowadzenie przez Spółkę prawidłowej gospodarki uzdatniania oraz zaopatrzenia odbiorców w wodę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7.    Kontrola procesu technologicznego uzdatniania wody.
8.    Kontrola wody pod kątem przestrzegania norm jakościowych, bakteriologicznych i chemicznych.
9.    Prowadzenie wszelkich spraw dotyczących stref ochronnych ujęć wynikających z obowiązującego  prawa, prawa wodnego w tym pozwoleń wodno-prawnych.
10.   Prowadzenie wszelkich spraw związanych z technologią wstępnego oczyszczania ścieków.
11.   Nadzór i odpowiedzialność za prowadzenie prawidłowej gospodarki ściekowej Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
12.   Bieżący nadzór i kontrola całości spraw dotyczących ochrony środowiska a realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Spółki a w szczególności:
13.   Prowadzenie ewidencji i kart odpadów wytworzonych, składowanych i przekazanych.
14.   Przygotowywanie sprawozdań z gospodarki odpadami.
15.   Nadzór nad eksploatacją i przestrzeganiem przepisów BHP i p.poż przy eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych.                                                                                                                                    
16.   Wykonywanie okresowych przeglądów instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
17.   Prowadzenie spraw związanych z segregowaniem i ewidencją dokumentacji technicznej dotyczącej biura.   
18.   Przygotowywanie, przedstawianie Zarządowi i wdrażanie koniecznych zmian w Spółce w oparciu  o aktualne przepisy prawa w tym w szczególności nowe prawo wodne.


Wymagania:

1.    wykształcenie wyższe o kierunku związanym z branżą wod-kan
2.    biegła znajomość obsługi komputera i sprzętu biurowego        
3.    doświadczenie na podobnym stanowisku        
4.    prawo jazdy kat. B


Oferujemy:

1.    stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
2.    możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju zawodowego i zdobywania doświadczenia,
3.    atrakcyjny pakiet socjalny (dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenie grupowe, fundusz socjalny)

 ________________________________________________

 

Monter konserwator sieci kanalizacyjnej

 

Zakres obowiązków:

 1. wykonywanie nowych sieci i przyłączy kanalizacyjnych
 2. konserwacja i remonty sieci oraz urządzeń kanalizacyjnych
 3. ocena stanu technicznego instalacji i urządzeń kanalizacyjnych
 4. utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń i powierzonego mienia
 5. wykonywanie powierzonej pracy w sposób zgodny z przepisami prawa, instrukcjami i zasadami BHP i p.poż.

Wymagania:

 1. wykształcenie średnie lub zawodowe
 2. prawo jazdy kat. B
 3. komunikatywność
 4. solidność, rzetelność, zaangażowanie

Oferujemy:

 1. zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 2. możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania doświadczenia
 3. stabilne warunki zatrudnienia
 4. świadczenia socjalne

 ________________________________________________

 

Monter konserwator sieci wodociągowej

 

Zakres obowiązków:

 1. montaż i wymiana wodomierzy
 2. wykonywanie nowych sieci i przyłączy wodociągowych
 3. konserwacja i remonty sieci oraz urządzeń wodociągowych
 4. ocena stanu technicznego instalacji i urządzeń wodociągowych,
 5. utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń i powierzonego mienia
 6. wykonywanie powierzonej pracy w sposób zgodny z przepisami prawa, instrukcjami i zasadami BHP i p.poż.

Wymagania:

 1. wykształcenie średnie lub zawodowe
 2. prawo jazdy kat. B
 3. komunikatywność
 4. solidność, rzetelność, zaangażowanie

Oferujemy:

 1. zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 2. możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania doświadczenia
 3. stabilne warunki zatrudnienia
 4. świadczenia socjalne

 

________________________________________________

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY
w związku z przetwarzaniem danych w procesie rekrutacji


W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informujemy:

Administrator


Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police, jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych


Mogą się Państwo kontaktować z naszym Inspektorem ochrony danych,  we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i korzystania z Państwa praw, w następujący sposób:
•    listownie na adres: Administratora, z dopiskiem Inspektor ochrony danych – Małgorzata Górka
•    poprzez e-mail:       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   telefonicznie:          500 071 091

Cel przetwarzania danych osobowych:


Przetwarzamy Państwa dane w określonych celach i tylko takie dane, które są konieczne do osiągnięcia następujących celów:
•    podejmowania działań rekrutacyjnych;
•    przygotowania umów dotyczących zatrudnienia Kandydatów;
•    przestrzegania wszelkich obowiązków prawnych w stosunku do Kandydatów;
•    wykorzystania danych w przyszłych rekrutacjach  – w przypadku, gdy  Kandydat wyrazi na to pisemną zgodę.

Podstawy prawne przetwarzania:


Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:
a)    przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych wobec Państwa lub zgodnie z Państwa żądaniem jest to niezbędne do podjęcia konkretnych czynności przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego;
b)    przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych lub gdy wprost nakazuje nam to przepis prawa, np. art. 221 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c)    przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podczas przetwarzania staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością; Takimi „uzasadnionymi interesami” są:         
•    ustalanie lub dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami;          
•    podejmowanie środków w celu utrzymania działań operacyjnych (np. planowanie zatrudnienia planowanie budżetu, planowanie przestrzeni itp.);
d)    w przypadkach, gdy uzyskaliśmy Państwa wcześniejszą zgodę (np. wyrażoną w CV) – przetwarzamy dane  w dalszych rekrutacjach. Zgoda  może być przez Państwa odwołana w każdym momencie

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych wrażliwych:


Jeżeli w dokumentach zawrą Państwo dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Szczególne kategorie Państwa danych osobowych przetwarzamy jedynie w szczególnych przypadkach, tj. gdy jest to niezbędne do realizacji naszych zobowiązań wynikających z zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego lub ochrony socjalnej - dotyczy to danych osobowych obejmujących stopień niepełnosprawności i związane z nim szczególne uprawnienia.
Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych, do których podania nie są Państwo zobowiązani, nie będzie skutkowało odmową nawiązania stosunku pracy, a jej odwołanie nie spowoduje negatywnych konsekwencji dla Kandydata.

Odbiorcy danych osobowych:


Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
•    nasi upoważnieni pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
•    podmioty przetwarzające, którym zlecimy czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne; Dostęp tych podmiotów ogranicza się wyłącznie do możliwości wglądu do informacji, w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego, prawnego lub archiwizacyjnego. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności danych, w tym danych osobowych
•    podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;

Okres przechowywania danych:


Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne, aby osiągnąć cel, w którym zostały zgromadzone lub aby było to zgodne z wymogami prawnymi.
Dane osobowe Kandydatów są przetwarzane przez cały czas trwania procesu rekrutacji. Po upływie tego czasu dane w zakresie informacji o przeprowadzonej rekrutacji będą przetwarzane przez okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, w celu umożliwienia obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia takich roszczeń, jeżeli zaistnieje ryzyko wysunięcia takich roszczeń. Co do zasady jest to okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
W przypadku udzielenia przez Państwa zgody, Państwa dane osobowe mogą być przechowywane dla celów ich wykorzystania w dalszych rekrutacjach przez okres wynoszący do 3 lat.

Prawa osób, których dane dotyczą:


Mają Państwo następujące prawa:
a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b)    prawo do sprostowania (poprawiania danych);
c)    prawo do ograniczenia przetwarzania;
d)    prawo do usunięcia danych osobowych;
e)    prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
f)    prawo wyrażenia sprzeciwu,
g)    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, w dowolnym momencie;
Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

Informacja o wymogu podania danych:


Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Pozostałe informacje: W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

OŚWIADCZENIE ZGODY
Jeśli w CV i/lub liście motywacyjnym podali Państwo dane osobowe w zakresie wykraczającym poza określony w art. 221 § 1 oraz 2 Kodeksu pracy (imiona i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), jeśli w CV umieścili Państwo swoje zdjęciei/lub wyrażają Państwo zgodę, na przetwarzanie danych osobowych w procesach przyszłych rekrutacji, prosimy o podpisanie następującego oświadczenia:


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police,  moich danych osobowych, które dobrowolnie podałam/em, zawartych w CV i innych dokumentach rekrutacyjnych,  w celu realizacji aktualnego oraz przyszłych procesów rekrutacji. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych"


………………………………………………………..
Podpis Kandydata do pracy

 

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem