kompilacja-wydra-wod-kan.jpg

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

Prezesa Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.


Firma i siedziba: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z siedzibą w Policach, ul. Grzybowa 50.
Numer KRS: 0000692181

1.    Pisemne zgłoszenia kandydatów w zamkniętych kopertach z dopiskiem odpowiednio „Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., wszczęte ogłoszeniem na stronie internetowej Spółki oraz stronie internetowej Gminy Police w dniu 19 czerwca 2024 r.” należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście w siedzibie ZWiK Police sp. z o.o. na adres: ul. Grzybowa 50, 72-010 Police, w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia, tj. do 3 lipca 2024 r. Za termin złożenia zgłoszenia uważa się termin wpływu zgłoszenia do ZWiK Police Sp. z o.o. na ww. adres - decyduje data i godzina doręczenia przesyłki.

2.    Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone w terminie do 21 dni od daty ostatecznego terminu do składania zgłoszeń w siedzibie ZWiK Police sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police. Dokładny termin i miejsce rozmowy określone będą w zaproszeniu wysłanym kandydatowi na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Dodatkowo, kandydaci zostaną poinformowani o terminie i miejscu rozmowy telefonicznie, najpóźniej na 2 dni poprzedzające wyznaczony termin rozmowy. Dopuszcza się prowadzenie przez Członków Rady Nadzorczej rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zapewniających dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym w trybie wideokonferencji.

Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

3.    Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie:
- wiedza o zakresie działalności oraz o sektorze, w którym Spółka działa;
- zagadnienia związane z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
- wiedza z zakresu zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, w tym w szczególności spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem specyfiki  spółki;
- wiedza z zakresu ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
- wiedza z zakresu regulacji i zasad funkcjonowania systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków
 - sprzedaży,
- public relations,
- wiedza z zakresu zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego,
- przedstawienie przez kandydatów doświadczenia niezbędnego do wykonywania funkcji Członka Zarządu.
4.    Kandydaci mogą uzyskać następujące informacje o Spółce:
1) aktualny odpis Spółki z Krajowego Rejestru Sądowego;
2) aktualny tekst jednolity Umowy Spółki;
3) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023.

5.    Informacje, o których mowa w ust. 4 powyżej, uzyskać można w siedzibie Spółki, ul. Grzybowa 50, 72-010 Police, w godzinach od 10.00 do 15.00 w okresie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie lub w formie elektronicznej, po uprzednim wystąpieniu mailowym skierowanym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., we wskazanych powyżej terminach.

6.    Szczegółowe wymagania:

Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ZWiK Police Sp. z o.o. powinni spełniać następujące wymogi:

- posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
- posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
- posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
- nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, w tym spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.
Kryterium pomocniczym jest doświadczenie kandydata w zarządzaniu spółkami z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz doświadczenie w sektorze zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
Prezesem Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
- pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki


Każdy kandydat składa pisemne zgłoszenie, które zawiera: imię i nazwisko, adres zamieszkania wraz z adresem do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

1) życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej (CV) oraz list motywacyjny;

2) Odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata oraz staż pracy, w tym: dyplom ukończenia studiów wyższych, udokumentowany staż pracy (np. uchwały powołujące / odwołujące, rezygnacje, świadectwa pracy itp.). Odpisy dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata. W przypadku poświadczenia dokumentów przez kandydata, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego;

3) oświadczenie o ukończeniu studiów wyższych i stażu pracy;

4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

6) zgoda na kandydowanie i oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowych, w tym art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;

7) zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego;

8) oświadczenie o nietoczącym się przeciwko kandydatowi postępowaniu karnym oraz informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności wystawioną nie wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń;

9) „Kwestionariusz osobowy Kandydata na Prezesa Zarządu Spółki ZWiK Police sp. z o.o.” - wg wzoru.

7.    Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydatów.

8.    Do zgłoszenia należy dołączyć wypełnione formularze wskazane w niniejszym ogłoszeniu. Zgłoszenia kandydata na innych formularzach będzie traktowane jako brak spełnienia wymogów formalnych.

9.     Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów lub złożone po upływie terminu do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

10.    Kandydaci uczestniczący w postępowaniu kwalifikacyjnym zostaną powiadomieni o jego wynikach listem poleconym / pocztą e-mail.

 

Formularze do ogłoszenia:

Oświadczenie o posiadaniu wyższego wykształcenia i stażu pracy

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu

Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o zgodzie na kandydowanie

Kwestionariusz osobowy

 

 Police, 19 czerwca 2024 r.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem